Obchodní podmínky - www.martinajichova.cz

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího online kurzu "Video kurz cvičení SM systému pro začátečníky" nebo relaxační víkend se cvičením SM systému, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.martinajichova.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Martina Jíchová

Markupova 2706/8, Praha 9, Česká Republika
, Telefon: 723 031 678, IČO 06249574

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě "Video kurz  cvičení SM systému pro začátečníky" je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.  V případě porušení tohoto zákona může prodávající přístup do členské sekce video kurzu cvičením SM systému pro začátečníky kupujícímu zrušit. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.martinajichova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://martinajichova.cz/objednavka-online-lekce nebo http://martinajichova.cz/relax-vikend-se-cvicenim-sm-systemu/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://martinajichova.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.martinajichova.cz/objednavka-online-lekce/ nebo http://martinajichova.cz/relax-vikend-se-cvicenim-sm-systemu/najdete konečnou cenu za online kurz nebo za relaxační víkend se cvičením SM systému. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

          Způsob a forma platby

          a/ Způsob platby: bezhotovostní

          b/ Možnost plateb: bankovním převodem na korunový účet prodávající

III.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

III.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok v rámci "Video kurzu cvičení SM systému pro začátečníky" (výčet bonusů je na webové adrese http://www.martinajichova.cz/online-kurz-pro-zacatecniky), budou k dispozici v členské sekci video kurzu cvičení SM systému pro začátečníky, po uhrazení částky.

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 Za video kurz "Video kurz cvičení SM systému pro začátečníky"  prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

V případě zakoupení relaxačního víkendu se cvičením SM systému není poskytnuta garance vrácení peněz a po zaplacení relaxačního pobytu nelze závaznou objednávku již stornovat. V případě, že se kupující nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů relaxačního víkendu se cvičením SM systému zúčastnit, může se za něj relaxačního víkendu zúčastnit jiná osoba, jejíž údaje kupující sdělí neprodleně prodávajícímu. V případě, že kupující za sebe nesežene náhradu, zaplacená částka propadá ve prospěch prodávajícího a nebude kupujícímu vrácena. 

V případě zakoupení originálního cvičebního lana na SM systém není poskytnuta garance vrácení peněz. Po zaplacení objednávky cvičebního lana prodávající odešle cvičební lano kupujícímu prostřednictvím České pošty a to do 2 pracovních dnů od zaplacení objednávky. Zakoupené cvičební lano nelze prodávajícímu vrátit. 

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od Vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použiji stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátím až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: martina@martinajichova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VI. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

VII.4 Možnost odhlášení

 1. Chci Vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat.

VII. 5. Souhlas s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů

       1. Přihlášením na akci, odesláním objednávky a zaplacením sjednané ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie i video záznamy i vaší osoby jako účastníka a aby tyto fotografie a video záznamy byly využity k dokumentaci na webových stránkách www.martinajichova.cz nebo v mých propagačních materiálech např. na sociálních sítích nebo na webových stránkách www.martinajichova.cz.

       2. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na moji emailovou adresu nebo dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou v kontaktech. U fotografií a video záznamů nebudou uváděny žádné vaše další osobní údaje, pokud se nedohodneme jinak. 

VII.6 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.martinajichova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.martinajichova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.martinajichova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.